Frederiksborg Hesteavlsforeningen

lokalafdeling Fyn

Referat fra generalforsamling i Frederiksborg Hesteavlsforeningen lokalafdeling Fyn Afholdt d. 26-2–2015 på Kværndrup Kro.

Klik her for at hente referatet som PDF fil.

Formanden Jytte Hansen (JH) bød velkommen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent. Benny Hansen (BH) foreslået og valgt, BH konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Beretning fra det forløbne år. JH fortalte om året 2014 med diverse møder, arrangementer og resultater og hvad der ellers er sket i foreningen i det sidste år.

Generalforsamling i februar på Kværndrup Kro, landsmøde i marts i Kullerup forsamlingshus.

Hyggelig weekend med kørsel hos Jens og Grethe.

Dyrskue i Odense i juni måned, 2 følhopper, 1 goldhoppe, 1 2-års hoppe og 1 vallak.

Brahetrolleborg skuet i juli måned, 1 følhoppe, 1 goldhoppe, 1 2-års hoppe og 1 føl.

Hoppekåring, vallakfremstilling og rideklasse i august, 3 hopper til kåring, 2 føl, og 2 heste i rideklassen.

Unghingstefremstilling i Allerup ved Odense, 3 deltagende hingste.   Materialeprøve i Skanderborg, en enkelt deltager fra Fyn, hingsten Morfeus Mignon fra Jytte Hansen, desværre udgik hingsten efter få dage fordi træningslederen og dyrlægen mente den var halt og ikke kunne rides. Efterfølgende røntgen viste at der ikke var noget galt med benet, og at man nok lige skulle have set tiden an inden man havde sendt den hjem.

Niels Bech spurgte til punktet fra sidste års generalforsamling, hvor bestyrelsen ville tage punktet kontingent til hovedbestyrelsen op. JH svarede, at det havde været taget op til drøftelse, men der havde ikke været stemning i hovedbestyrelsen for at ændre ved dette.

Niels Bech spurgte til om hovedbestyrelsen havde været fuldtallige på nogen af sine møder i 2014. JH svarede, at det havde den ikke.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet fremlagt af Niels Bertelsen (NJB).

Niels Bech spurgte til hvor meget det koster hovedbestyrelsen pr. medlem ifht. landsudvalget. JH svarede, at den samlede udgift for hovedbestyrelsen til landsudvalget er godt 15.000 kr. NJB supplerede, at dette beløb indeholder både udgiften til hestedata, kontingent samt andel af årbog.

Regnskabet herefter godkendt.

4. Virksomhedsplan for 2015 (Aktivitetskalender).

JH gennemgik datoer og de planlagte aktiviteter.

De korrekte datoer for dyrskuet er 12+13+14 juni. JH afventer svar fra dyrskuet om vi kan få 10 opvisningsheste gratis ind nu da vi har 325 års jubilæum.

FHF har 325 års jubilæum i 2015, derfor opfordres alle til at være med til at gøre showindslaget endnu bedre og flottere end vi plejer.

Den korrekte dato for skuet på Brahetrolleborg er 18 juli.

Pløjning hos Jens og Grethe d. 19 september.

JH fortalte om de nye planer for unghingstefremstillingen. Fremover vil det ikke kun være en unghingstefremstilling, men en hingstefremstilling, hvor også de hingste der har gået en af de tre nye afprøvninger skal møde op for at få deres endelige kåring.

5. Fastsættelse af kontingent for 2016.

Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret, ingen andre forslag, vedtaget.

6. Indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.

7. Valg til bestyrelsen.

På valg var Hans Henrik Holm, Ole Andersen og Niels Bertelsen, ingen andre forslag, alle tre genvalgt.

Bilagskontrollør: Susanne Schultz, ingen andre forslag, genvalgt.

8. Eventuelt.

Niels Bech utilfreds med det meget korte varsel ifbm. urafstemningen, og savnede at der på Fyn havde været afholdt et medlemsmøde omkring det der skulle stemmes om så medlemmerne havde været klædt lidt bedre på.

JH fortalte om projektet med tapning af hingste henover de sidste par måneder af 2014, og specielt omkring de problemer der havde været, både økonomisk og projektstyringsmæssigt. Længere snak om projektet, flere spørgsmål rejst, både om indholdet og om styringen af et så stort projekt.

Jens fortalte at han havde modtaget en henvendelse om at deltage i et stort kørearrangement i Tyskland, og henviste andre interesserede til hjemmesiden www.titanenderrennbahn.de

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Konstituering 2015:

Formand: Jytte Hansen (HB) Næstformand: Benny Hansen Sekretær og kasserer: Niels J. Bertelsen Medlem: Ole Grill Andersen Medlem: Hans Henrik Holm

Referat Niels J. Bertelsen